06.07.2018 – 22.07.2018 Vassily Gorbunov

Friday, 06 July 2018

Vassili Gorbounov

University of Aberdeen, UK

Research interests:

Mathematical physics, Topology, Algebra